De basis van de structuur van het BBLG wordt gevormd door de afvaardigingen vanuit de kadergroepen van de eenheden resp. ondernemingen binnen de Sociale Eenheid.

Het aantal werknemers van de eenheidsonderneming waarbinnen de kadergroep actief is, staat in relatie tot het aantal te bemensen bestuurszetels: minimaal een, maximaal vier.
De kadergroepen dragen zelf hun kandidaten voor het Bestuur voor, waarbij tenminste één OR -lid van de betreffende eenheid/onderneming vanwege zijn/haar functie deel uit maakt van die afvaardiging.
De afvaardiging is verantwoordelijk voor tweezijdige terugkoppeling Bestuur en kadergroep.
De COR leden maken vanwege hun functie ook deel uit van het Bestuur.

Op basis van specifieke kwaliteiten zijn in het Bestuur zes z.g. kwaliteitszetels beschikbaar.
Hieronder kunnen in ieder geval vallen: de voorzitter, de 2e voorzitter, de secretaris,
de 2e secretaris en de penningmeester.
De voorzitter van het Bestuur wordt op voordracht van het Bestuur in een algemene ledenvergadering benoemd.
De overige Dagelijks Bestuurleden worden door het Bestuur zelf benoemd.
De bezoldigde Vakgroepbestuurder maakt deel uit van het Bestuur.
Er worden drie zetels beschikbaar gesteld voor niet meer actieve
werknemers van Tata Steel IJmuiden. Onder verantwoordelijkheid van het BBLG
functioneren de volgende vaste Commissies:

* CAO commissie
* Commissie Informatie en communicatie
* Door het Bestuur kunnen ad-hoc commissies en werkgroepen worden ingesteld.

Vergaderingen van de BBLG worden voorbereid door het dagelijks bestuur (DB)